Handledning

KBT Resurs Conseq AB erbjuder praktisk och konkret handledning till chefer, medarbetare och personalgrupper.

Ett syfte med handledning är att få ett konkret stöd i sitt arbete samt ha ett tydligt forum för att hantera arbetsrelaterade problem på ett professionellt sätt.

Typer av handledning

Handledning kan delas upp i fyra områden:

Metodhandledning

Innefattar handledning i ett kognitivt beteendeterapeutisk arbetssätt för att kunna påverka beteenden på ett gynnsamt sätt. Denna form av handledning är vanlig när man upplever att man försöker få till en förändring av något slag men inte riktigt lyckas med det.

Ärendehandledning

Denna typ av handledning inriktar sig på specifika problemområden om man i sitt yrke ägnar sig åt behandling eller bemötande av individer på professionell basis. Vanliga kunder är arbetsplatser med service- eller vårdpersonal.

 

Processhandledning

Den mest vanliga formen av handledning. Syftar till att med stöd fånga in tankar och känslor för att hämma stress och frustration i en förändringsprocess. Leder sällan i förlängningen till någon faktisk beteendeförändring.

Aktionshandledning

Den minst vanliga av alla handledningsformer. Den används med fördel när man behöver extern praktisk hjälp att leda ett förändringsarbete. Handledaren har då ansvar och mandat att fördela arbetet och leda en arbetsgrupps insatser.